ഈ പോര്‍ട്ടല്‍ അക്ഷയ ‌| സി.എസ്.സി സംരംഭകരുടെ സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനുമാത്രമുള്ളതാണ്. ഈ സംവിധാനം സംരംഭ‌കര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ACE Login ഉപയോഗിക്കുക.

CASHLESS INDIA

Training & Support through Akshaya CSC

Cashless Villages
Cashless Districts
Cashless States
Cashless India
logo

logo logo logo logologologologologologo